Algemene voorwaarden

Renses E-Mobility

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. ‘Renses E-Mobility’: Renses E-Mobility, gevestigd te Parelweg 11, in Alkmaar, met als KvK-nummer 61995584.
 2. ‘Product’: de door Renses E-Mobility aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde waren.
 3. ‘Dienst’: de door Renses E-Mobility uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een overeenkomst.
 4. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Renses E-Mobility.
 5. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Renses E-Mobility.
 6. ‘Cursus’: een reeks lessen, gegeven door of in opdracht van Renses E-Mobility.
 7. ‘Workshop’: eenmalige of meerdaagse lessen waarin actieve deelname een belangrijke rol speelt, gegeven door of in opdracht van Renses E-Mobility.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Renses E-Mobility en iedere overeenkomst tussen Renses E-Mobility en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Renses E-Mobility, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Renses E-Mobility heeft aanvaard. In geval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Renses E-Mobility een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 2. Een Aanbod of offerte van Renses E-Mobility is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Renses E-Mobility daaraan niet gebonden.
 4. Een Aanbod van Renses E-Mobility is geldig tot herroeping, maar uiterlijk tot 30 dagen na het doen van dit Aanbod, tenzij anders vermeld.
 5. Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.

Uitvoering

 1. Renses E-Mobility voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Renses E-Mobility bepaalt de wijze waarop de de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Renses E-Mobility heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
 4. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Renses E-Mobility naar klant.

Herroepingsrecht

 1. Klant heeft het recht om de aankoop zonder opgave van reden te retourneren, binnen 14 dagen nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. Renses E-Mobility mag klant vragen naar de reden van herroeping, maar mag klant niet verlichten tot het opgeven van de reden(en) tot herroeping.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer Renses E-Mobility de producten op maat heeft gemaakt, de producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Klant mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering van het product bij klant in rekening worden gebracht.
 4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
 5. Renses E-Mobility zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping de betaalde gelden, inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Klant.

Prijzen

 1. Prijzen zijn inclusief btw voor particuliere klanten en exclusief btw voor zakelijke klanten, tenzij anders vermeld.
 2. Renses E-Mobility is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Betaling

 1. Betaling door Klant van de aan Renses E-Mobility verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Renses E-Mobility.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Renses E-Mobility gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Renses E-Mobility gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Cursussen

 1. Dit artikel is ook van toepassing op trainingen, Workshops, lezingen en andere gelijkende opleidingsactiviteiten. In het vervolg zal slechts het woord ‘Cursus’ worden gebruikt om deze opleidingsactiviteiten te omvatten.
 2. Alle Cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 3. Renses E-Mobility behoudt zich het recht om, indien vereist, de locatie te veranderen.
 4. Inschrijving voor een Cursus is slechts definitief na een schriftelijke bevestiging van Renses E-Mobility.
 5. Renses E-Mobility heeft het recht de Cursus door een derde te laten uitvoeren.
 6. Al het Cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een Cursus is zonder toestemming van Renses E-Mobility niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd Cursusmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Renses E-Mobility toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 7. Klant verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij tijdens de Cursus ontvangen en waarvan Klant het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
 8. Klant heeft het recht om de Cursus voor aanvang op te zeggen. Klant is verplicht de redelijkerwijs al gemaakte onkosten, die verbonden zijn aan de uitvoering van de Cursus, te vergoeden. Klant kan tot 7 dagen voor aanvang van de Cursus kosteloos annuleren
 9. Klant kan de overeenkomst tussentijds niet opzeggen. Indien Klant alsnog opzegt, is Klant het volledige Cursus- of Workshopbedrag verschuldigd aan Renses E-Mobility.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Renses E-Mobility geleverde zaken blijven eigendom van Renses E-Mobility totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Renses E-Mobility gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Renses E-Mobility.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Renses E-Mobility zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Renses E-Mobility houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Renses E-Mobility rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Renses E-Mobility.

Aansprakelijkheid

 1. Renses E-Mobility is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Renses E-Mobility is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Renses E-Mobility bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Renses E-Mobility leidt tot aansprakelijkheid van Renses E-Mobility jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Renses E-Mobility in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Renses E-Mobility is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Renses E-Mobility wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Renses E-Mobility is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Renses E-Mobility daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Renses E-Mobility is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Renses E-Mobility.

Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Renses E-Mobility en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Renses E-Mobility en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Renses E-Mobility is gevestigd.

Dagtekening

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 26-11-2020.

Renses bestaat niet meer.
Deze website gaat bijna offline.

Goed nieuws:
Mobido is gestart op dezelfde locatie aan de Parelweg 11 in Alkmaar.
U bent van harte welkom in onze showroom.
De actuele voorraad vind u hier.

Ook Vakgarage Renses is gestopt.
Voor onderhoud van uw auto bent u van harte welkom bij Carprof Mobido Alkmaar.
Op dezelfde locatie met dezelfde vertrouwde monteurs.
Maak uw afspraak voor onderhoud hier.

De nieuwe website www.mobido.nl is bijna live.

Blijf op de hoogte van Mobido.nl door het formulier in te vullen

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Adviesgesprek aanvragen

Vraag een adviesgesprek aan bij de grootste merkonafhankelijke specialist van hybride en elektrische auto’s!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Close Popup

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Technische cookies
Om deze website te gebruiken, gebruiken we de volgende technisch vereiste cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

CloudFlare
Omwille van de prestaties gebruiken we Cloudflare als een CDN-netwerk. Hiermee wordt een cookie "__cfduid" opgeslagen om beveiligingsinstellingen per client toe te passen. Deze cookie is strikt noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden uitgeschakeld.
 • __cfduid

Google Analytics
We volgen geanonimiseerde gebruikersinformatie om onze website te verbeteren.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Google Tag Manager
We gebruiken Google Tag Manager om ons verkeer geanonimiseerd  te volgen en om AB te helpen nieuwe functies te testen.

Decline all Services
Save
Accept all Services